כתב אחריות

29/12/2014
אתר זה נועד לסייע ולשמש כלי עזר למשתמש, והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל על האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע וכל גוף אחר הקשור אליו חובה איזו שהיא כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.
איגוד הישראלי לארכיונאות ומידע וכל גוף אחר הקשור אליו אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע