הודעת האיגוד בנושא מכירת טיוטות מגילת העצמאות

18/08/2017
הודעת האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע בנושא מכירת טיוטות מגילת העצמאות

האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע, איגוד הארכיונאים המקצועיים בישראל, קיבל בצער את החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים להתיר את מכירת טיוטות מגילת העצמאות לכל המרבה במחיר.

מדובר במסמך היסטורי ונכס לאומי שלית מאן דפליג מקומו הטבעי באחד מגופי המורשת של המדינה , ולמדינה כנציגת הציבור אמורה להיות הזכות לבעלות על נכס כזה ממש כפי שנהוג בנוגע לעתיקות על פי חוק העתיקות.

להחלטה זו השלכות מסוכנות שניתן להשוותן לנזק שנגרם מהריסת בנין גימנסיית "הרצליה" לתחום שימור המורשת הפיזית בישראל. החלטת בית המשפט עלולה לפתוח פתח לעובדי ציבור, אנשי ציבור או עובדים למען הציבור להפקיע לעצמם מפירות עבודתם, כולל תוצרים זמניים, ולסחור בהם עם עבור הזמן המתאים, במקום להפקידם כנדרש בארכיון המדינה.

מטבע הדברים ליוצרי החומר אין בהכרח פרספקטיבה המספיקה להעריך מה ייחשב בבוא הזמן כבעל ערך היסטורי, ציבורי ותרבותי. על כן, יש להותיר לארכיונאים בעלי הידע והניסיון המתאים, לשמור את תוצרי ההווה עבור מגוון הצרכים והמטרות שבעתיד.

אנו קוראים לגופי החוק במדינה להגדיר בחוק מה הם אוצרות תרבות ונכסים לאומיים השייכים לציבור, ולעדכן בדחיפות את חוק הארכיונים וחוקים רלוונטיים נוספים (חוק המוזיאונים), כך שיינתנו כלים לארכיון המדינה להעביר נכסים מסוג זה לבעלות הציבור.

אנו קוראים לגופים האחראיים על התנהלות המוסדות הממשלתיים והציבוריים למסד את נהלי זכויות היוצרים מול ספקי השירותים והיוצרים על מנת להבטיח אי-הישנות מקרים דומים בעתיד.

אנו קוראים לארכיון המדינה להפעיל את סעיף 8 לחוק הארכיונים הנוכחי, המסמיך את הגנז לנהל "(א)...פנקס חומר ארכיוני הנמצא בידי בעלים פרטיים. (ב) בפנקס ירשם חומר בעל ערך, כפי שייקבע על ידי הגנז, הנמצא בבעלותם או בהחזקתם של אנשים ומוסדות פרטיים...", זאת כדי למפות הימצאותם של חומרים כאלו בעלי ערך למדינה ולתולדותיה ולמניעת הסחר בהם.

אנו מבינים את שיקולי בית המשפט הנכבד בבואו לדון במקרה מורכב זה, אך קוראים למדינה לערער על ההחלטה שהתקבלה עקב השלכותיה המסוכנות על התיעוד המסודר והשלם של פעילות השלטון בישראל. תיעוד השייך לציבור והחייב להיות מופקד בשלימותו במוסדות שיועדו לכך על ידי המחוקק.

בברכת "אם אין עבר אין מחר",
הנהלת הארגון הישראלי לארכיונאות ומידע
דודו אמיתי – יו"ר