קול קורא - פרס בחקר הארכיונאות על שם פרופ' פ"א אלסברג לשנת תשפ"ג -2022

17/08/2022
האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מזמין בזאת הצעות והמלצות למועמדויות לפרס בחקר הארכיונאות על שם פרופ' פ"א אלסברג לשנת תשפ"ג.

הפרס יחולק במסגרת הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע שיתקיים ברבעון האחרון של 2022.

בהתאם למורשתו של פרופ' אלסברג הפרס יוענק לחוקר/ת שכתב/ה מחקר בתחומי הארכיונאות או בנושאים משיקים בתחום מדעי המידע העונים להגדרות המופיעות מטה ( אינם/ן חייבים/ות להיות חברי האיגוד).

העבודה הזוכה, בגרסה לפרסום, תופיע בפרסומי האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע. הזוכה זכאי/ת לפרסם את עבודתו/ה בכל במה אחרת.

תנאי הסף להגשת מועמדות לפרס:
1. יכולים להגיש מעמדות:
• בעלי תואר שני או שלישי על עבודת התזה לאחר שעברה שיפוט
• בעלי תואר שני או שלישי על עבודת התזה שנמסרה לשיפוט בהמלצת המנחה
• חוקרים עצמאיים, בעלי תואר שני לפחות על עבודת מחקר
2. על עבודת המחקר לעמוד בקריטריונים של מחקר אקדמי ולכלול את כל הרכיבים המחקריים: הגדרת נושא, שאלות מחקר, סקירת ספרות, דיון, מסקנות וסיכום.
3. על עבודת המחקר/תזה להיות באחד הנושאים המפורטים בהנחיות להגשת מעמדות
4. יש למלא את הטופס המצורף ולצרף כל המסמכים המפורטים בהנחיות להגשת מעמדות

הנחיות להגשת המועמדות:
לפרס לחוקר/ת יוגשו עבודות תיאורטיות, כוללניות ו/או מקרי מבחן במתכונת של חיבוריים מחקריים: הצגת הנושא, שאלת או שאלות מחקר, ספרות מקצועית, דיון, סיכום ומסקנות.

להגשת מועמדות יש למלא טופס חוקר/ת ולצרף מסמכים הבאים:
• צילום תעודה/אישור אקדמי
• המלצת מנחה (למי שמגיש מעמדות לתזה שתרם עברה שיפוט)
• העבודה/המאמר
• תקציר שיכלול את כל הרכיבים המחקריים של העבודה (נושא, שאלות מחקר/השערות, שיטות מחקר, הליך ומסקנות)

העבודה תוגש עד לתאריך 4/10/2022 ותישלח לוועדת הפרס:
נוני ירון: haverot.aia@gmail.com
מאשה זולוטרבסקי בר: prasim@zmasha.mm.st

נושאים רלוונטיים למחקר בתחום מדע הארכיונאות, ובתחום מדעי המידע:
• הערכת חומר ארכיוני
• מטה דאטה ואחזור מידע בארכיון
• שירותי יעץ והנגשה למשתמשים בארכיון
• חקר משתמשי ארכיון
• טיפול בחומר אור-קולי ארכיוני
• דיגיטיזציה של חומר ארכיוני
• ניהול רשומות מסורתיות ודיגיטליות
• אתרי אינטרנט בשירות הארכיון
• ארכיונים אישיים
• ארכיונים עסקיים
• חשיפת חומר ארכיוני וחופש המידע
• שימור ושיקום של חומר ארכיוני
• ארכיונים כסוכני חינוך, תרבות, זהות וכו'
• ניהול סיכונים והתאוששות מאסון בעבודת הארכיון
• היבטים משפטיים ואתיים בעבודת הארכיון
• אתרי אינטרנט כחומר ארכיוני והטיפול בו