החטיבה לארכיונים ברשויות המקומיות


בכל רשות מקומית וישוב בישראל יקום ויפעל על פי חוק ארכיון אשר ישמור את כלל העדויות לפעילויותיהם הארגוניות והקהילתיות, לתמיכה במינהל תקין, לשמירת המורשת והזיכרון המשותף, ולהנגשת המידע באמינות, שקיפות וללא משוא פנים בהתאם לקבוע בחוק, למען התושבים והציבור הרחב ולמען הדורות הבאים.

המטרות של איגוד מנהלי הארכיונים ברשויות המקומיות:

מבחינת הארכיון- האיגוד בשיתוף עם גנזך המדינה יכין תקנון מתוקצב לארכיון הכולל היבטים של:
 • המבנה, הציוד, החומר והארכיונאי וסביבת עבודה ממוחשבת וטכנולוגית
 • בטיחות, אבטחה
 • שימור חומר ושיקום
מבחינת הארכיונאי:
 • האיגוד שואף לקדם את הארכיונים מבחינה מקצועית בהתאם למטלות המוטלות עליו;
 • מנהל הארכיון והעובדים עונים על תאור התפקיד של משרד הפנים;
 • קידום מעמד הארכיונאי – דרגה ודירוג, ומסלול קידום;
 • הגדרת תפקיד ומיקום ריאלי במבנה הארגוני, כפיפות;
 • שילוב הארכיונאי בתפקידים/ ועדות ברשות ובתהליכי קבלת ההחלטות;
 • חיזוק הקשר מקצועי ושיתוף במידע מקצועי בין עמיתים;
 • הכנת מאגר מידע של פרטי הארכיונאים ברשויות;
 • איתור עובדים חדשים וליווי מקצועי וקשר איתם;
 • איגום הידע הנצבר;
 • פרסום מידע מקצועי וניסיון מקצועי בעלון ובפורום;
 • עידוד ארכיונים לשתף פעולה על בסיס אזורי;
 • הכנת כלים לארכיונאי בעזרת הגנז: מפתחות תיוק, נהלים, ניהול רשומות, ניהול סיכונים, מערך הדרכה למחלקות;
 • קיום הכשרה מקצועית ייעודית בניהול רשומות;
 • שילוב הארכיונאי במערך ההכשרה המקצועית וההשתלמות של האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע;
 • פרסום ומודעות;
 • להגביר השפעה במוסדות הרשות והנהלתה;
 • להגביר השפעה של האיגוד במרכז השלטון המקומי;
 • הגברת מודעות בקהילה ובציבור הרחב;
 • הגברת מודעות במערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי;
 • שיתוף פעולה עם גופים חיצוניים;
 • שיתוף פעולה עם איגודים משיקים – מועצה לשימור אתרים, מוזיאונים מקומיים, מתנסים, ספריות.