מוסדות והנהלה 2020-2016


האספה הכללית
האספה הכללית היא המוסד העליון של האיגוד. האספה הכללית מורכבת מכל חברי האיגוד ומתכנסת לפחות פעם בשנה.

ההנהלה
ההנהלה הינה גוף המטה המנהל ומחליט על פעילות האיגוד. ההנהלה נבחרת על ידי האספה הכללית בבחירות אישיות וחשאיות.

בעלי תפקידים באיגוד:


יו"ר האיגוד: דודו אמיתי
מרכז התיעוד והחקר של השומר הצעיר, יד יערי.
תפקיד באיגוד: יו"ר האיגוד. חבר צוות היגוי בפרויקט רא"י.
תפקידים נוספים: חבר מזכירות ארגון ארכיונאי הקיבוצים והמושבים.
                    

מבקרת האיגוד: יהודית שפיצר


מזכירת האיגוד: אלון אילנה 
מנהלת ארכיון צה"ל.


גזברית האיגוד: ענת אופיר
ארכיון נצר סירני


מסלולי לימוד מקצועיים ואקדמאיים: גליה דובידזון
מנהלת ארכיון פתח-תקוה

יועצת אקדמית לימודי תואר שני ושלישי: ד"ר סילויה שנקולבסקי-קרול 
יועצת משפטית: עו"ד יעל כץ-מסטבאום