Save the Date - הכנס השנתי של האיגוד

לחברי וחברות האיגוד שלום רב,
אנא שימו לב: הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע ייערך השנה באיזור תל אביב בסימן 70 שנה למדינת ישראל.
הכנס ייערך בימים שלישי- חמישי, 11-13 בדצמבר 2018.
פרטים מדויקים על המקום והתכנית יישלחו בהמשך.