קול קורא - העברת השתלמות תיאורטית ומעשית בשימור לחברי האיגוד

קהל יעד: ארכיונאים (חברי האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע)
משך ההשתלמות: 2 מפגשים בני 3 שעות כל אחד
מקום ההשתלמות: הסטודיו של המשמר/ת או ארכיון נבחר
מספר המשתתפים בהשתלמות: עד 10
מועד ההשתלמות: מאי-יולי 2020

נושאי ההשתלמות ותכניה:
• היכרות עם חומרים ארכיוניים ומאפייניהם: נייר, צילומים וחפצים
• היכרות עם מזיקים ביולוגיים וכימיים לחומרי ארכיון והדרך להתמודד עימם
• פתרונות אחסון ותצוגה

על ההצעה לכלול:

• פרטי יצירת קשר
• קורות חיים הכוללים, השכלה וניסיון פורמאליים ובלתי פורמאליים בנושא שימור ושימור מונע של חומרים ארכיוניים, כולל – ניסיון מעשי, ניסיון     
   בהדרכה/הוראה בתחום שימור חומרים ארכיוניים.
• הצעת מחיר להשתלמות, כולל חלוקה לסעיפים.
• 4 פריטים ביבליוגרפיים רלוונטיים
• קישורים רלוונטיים

יש לשלוח את ההצעה לכתובת educationcommittee.aia@gmail.com עבור לביא שי, ועדת השתלמויות של האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע.

מועד אחרון להגשה: ???

אין האיגוד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

האיגוד שומר לעצמו את הזכות להעסיק את הזוכה במכרז למשך עד חמש שנים ברצף מיום פרסום הקול הקורא.