היבטים ארכיוניים בתיעוד קהילות שקופות, יצירת הזיכרון המשותף והפצתו לציבור הרחב - אדלייד, אוסטרליה, 2019

השתתפה וסיכמה - מיכל הנקין

הרצאה:
Appraisal as Political Strategy: Centering Our Values on the Oppressed
Michelle Caswell, UCLA
"הערכה כאסטרטגיה פוליטית: מיקוד הערכים שלנו במדוכא"
הפעולות לתיקון המצב המעוות בו אנשים מחוץ לקהילה הילידית מטפלים ומתארים לפי ראות עיניהם את הקהילה, והסיוע לקהילה הילידית ליצור את הארכיון שלהם עצמם, להעריך את המידע ולנהל אותו תוך החזרה לערכים הקדומים של ניהול הידע בקהילה.


הרצאה: עיצוב הארכיון לשפות הילידיות ולמקורות למורשת התרבותית בדרום אוסטרליה. המרכז/המכון הלאומי ללימודי שפות ומוסיקה ילידיים
תיעוד שפה ילידית, הסיפור והמוסיקה המסורתית, החייאתה והנחלתה לבני הקהילה וביחוד לנוער כחלק משימור המורשת

הרצאה: Songline is alive in MUKURTU 
המרצה: Lauren Booker 
הקהילה אחראית על ההחלטה למי המידע ייחשף, גם כלפי חוץ (אינטרנט וכדו'), וגם כלפי פנים (למשל מידע של נשים לא ייחשף לגברים וההיפך וזה מעוגן בתרבות).