פרס אלסברג למחקר ארכיוני והכשרה מקצועית בארכיונאות - 2020

פרס אלסברג למחקר ארכיוני הוענק השנה לשתי חוקרות מצטיינות:

איילת דגן שגיא
- על מחקרה: "על עתידו של עברנו" מעמדם, חשיבותם ומצבם של הארכיונים המקומיים במושבי העובדים בישראל

פרס- איילת דגן שגיאאיילת דגן שגיאאורית גפני - תודעה יישובית בחבל ארץ מתפתח: עיון במסמכי ארכיון בקעת הירדן

אורית גפני

אורית גפניעל החתום חברי ועדת הפרס:
ד"ר סילוויה שנקולבסקי-קרול, נאוה איזין, נוני ירון וענת שמעוני