קול קורא - הזמנה לכתיבת מאמר מקצועי במסגרת ספר המוקדש לפרופ' אלסברג

31.1.2021

האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע עתיד לפרסם ספר מיוחד המוקדש לפרופ' א. פ. אלסברג ז"ל, גנז המדינה לשעבר, כאות הוקרה לפועלו ולתרומתו להנחת היסודות למקצוע הארכיונאות במדינת ישראל. הספר יכלול פרסום חוזר של מאמרים נבחרים שכתב ופרסם במהלך פעילותו ומשמשים עד היום כאבן הפינה של יסודות הארכיונאות בארץ. כן יפורסמו בספר מאמרים חדשים בראי הזמן של כותבים וכותבות היום.

הארכיונאות התפתחה לאורך השנים, נוספו תחומים חדשים, השתנו הטכנולוגיות וסביבות העבודה. גם תמורות חברתיות השפיעו על התיאוריה, על ההלכה ועל המעשה. זה הזמן לחזור לקריאה של המאמרים לאור התמורות הללו.

המאמרים של אלסברג מקיפים שני תחומים מרכזיים בארכיונאות: הצד התיאורטי והצד המעשי הנהוג בישראל.

רשימת נושאים בהם אלסברג עסק בצד התיאורטי לדוגמה:
• בעיות יסוד בארכיונאות בישראל
• סוגיות בניהול ארכיון
• סוגי ארכיונים, כגון: ארכיונים לאומיים, ממלכתיים ומוניציפליים, מינהלי, תיעודי, ומשולב
• חוק הארכיונים
• הארכיונאי האקדמי וניהול רשומות

רשימת נושאים בהם אלסברג עסק בצד המעשי לדוגמה:
• שיטות עבודה בניהול רשומות ובניהול ארכיון
• טיפול בחומר ארכיוני כולל הערכה, סידור ורישום, וחשיפה
• פרסום רשמי
• ארכיון אישי
• חומר ארכיוני בידי נבחרי ציבור

אנו מזמינים את המעוניינים והמעוניינות לנצל הזדמנות זו ולכתוב על סוגיות המקצוע בראייה מחודשת, במגוון ההיבטים בתחום הארכיונאות כפי שהם משתקפים במאמרי אלסברג, ואף להציע פרשנויות חדשות לנושאים בהם עסק.

לנוחיותכם, מצורפים חלק גדול מהמאמרים המיועדים לפרסום. ניתן לקרוא את המאמרים באתר האיגוד - קישור

הערות:
1. הרשימה מתבססת על רשימה ביבליוגרפית שפורסמה בכתב העת "ארכיון", 1999, גיליון 10 - 11, עמ' 208 - 211.
2. המאמרים הסרוקים הינם אמצעי עזר למי שרוצה לכתוב מאמר. אנא התעלמו מאיכות הסריקה.

המעוניינים לתרום מאמר לספר, מתבקשים לשלוח למיכל הנקין עד ל - 31 במאי 2021 את תקציר המאמר (עד 300 מילים), ואת הפרטים הבאים: שם, תפקיד ומקום עבודה, הערכה של מספר העמודים במאמר, וכן כתובת דואר אלקטרוני של המגיש.ה
לכתובת: henkinm@gmail.com
לשאלות ובירורים אפשר לפנות למיכל - 050-6981809

לאחר אישור ההצעה תתבקשו לכתוב מאמר מלא. המאמרים שימצאו מתאימים יעברו שיפוט מקצועי, ועם אישורם יישלחו לעריכה לשונית לקראת פרסום.
המערכת אינה מתחייבת לקבל הצעות למאמרים, ועשויה לדחות קבלתם של מאמרים לפרסום בהתבסס על חוות דעת שלילית של הלקטורים.

לוחות זמנים
1. הצעות למאמרים יתקבלו עד 31 במאי 2021
2. הודעה למגישים על קבלה / אי קבלה של המאמרים לספר תימסר עד 15 ביוני 2021
3. המאמרים יוגשו למערכת עד 30 נובמבר 2021
4. פרסום הספר: במהלך שנת 2022

הוראות להגשת מאמר
• המאמר ייכתב בעברית (גופן דוד 12); רווח 1.5.
• הערות יופיעו בגוף המאמר בתחתית כל עמוד
• אורך המאמר עד 5,000 מילה (כולל תקציר, מאמר והפניות).
• המאמר יוקלד בגופן DAVID בגודל 12 ברווח 1.5. הטקסט ייושר לצדדים. המסמך ישלח בדוא"ל בקובץ WORD.
• הקובץ יכלול בעמוד נפרד את שם המאמר בעברית ובאנגלית ופרטי המחבר (שם מלא, טלפון, דוא"ל, כתובת (בעברית ובאנגלית)
כותרת המאמר
הכותרת תכלול:
כותרת המאמר באותיות בולטות (גופן דוד 14); רווח 1.5; מיושר למרכז
אם יש כותרת נוספת, האותיות באלכסון
שם הכותב/ת/ים; תואר; מוסד שיוך (אם יש)
תקציר ומילות מפתח
• התקציר לא יעלה על 300 מילה
כותרות משנה בתוך המאמר
• כותרות משנה באותיות בולטות: מבוא, שיטת מחקר, תוצאות, מסקנות וכו'
איורים
• האיורים יוגשו בנפרד מהטקסט.
• קבצי האיורים יוגשו בפורמט JPG באיכות גבוהה.
• יתקבלו איורים בצבע ובשחור לבן.
• רשימת איורים
o רשימת איורים וכותרות האיורים תובא אחרי רשימת המקורות
o בגוף המאמר תהייה הפנייה לאיור, בסדר מספרי עולה בהתאמה למיקומו בטקסט: (איור 1); (איור 2) וכך הלאה.
o כותרת האיור תובא כאמור ברשימת איורים בסוף המאמר ותכלול ציון מקור, צלם ושנה.
o באחריות כותב המאמר להסדיר את זכויות היוצרים, אם וכאשר יצרף תצלום או איור ממקור אחר.
הפניות
ההפניות יופיעו בתחתית העמוד
כללי הציטוט יהיו לפי השיטה המקובלת לציטוט ביבליוגרפי במדעי הרוח
רשימת מקורות
• בסדר עולה לפי א ב של שמות משפחה
• הפרדה בין מקורות בעברית, מקורות בלועזית, אתרי אינטרנט; ארכיונים
• רשימת המקורות לפי השיטה המקובלת לציטוט ביבליוגרפי במדעי הרוח