קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/542/f5_פרס הרליץ 2018 - אלישע בן איבגי.pdf