הצהרה בינלאומית בעניין ארכיונים


ארכיונים שומרים חומר ארכיוני המתעד החלטות, פעולות וזכרונות. הוא מהווה מורשת יחודית שאין לה תחליף המועברת מדור לדור.
הארכיון מנהל את החומר הארכיוני כבר מרגע יצירתו, על מנת לשמור על ערכו ועל משמעותו. הוא מהווה מקור מידע מהימן ומוסמך התומך בפעילות מינהלית אחראית ושקופה.
החומר הארכיוני ממלא תפקיד חיוני בהתפתחותן של חברות, בתרומה לזכרון הפרטי והקהילתי ובשמירתו. נגישות חפשית לחומר הארכיוני מעשירה את הידע על החברה האנושית, מעודדת דמוקרטיה, מגינה על זכויות האזרח ומשפרת את איכות החיים.
לשם כך, אנו מכירים:
באיכות היחודית של החומר הארכיוני כעדות מהימנה לפעילויות מינהליות, תרבותיות ואינטלקטואליות וכמשקף התפתחות של חברות;
בצורך החיוני לקיומו של חומר ארכיוני, כדי לתמוך ביעילות העסקית של הגוף היוצר, באחריות לפעולותיו ובשקיפותו, להגנה על זכויות האזרחים, לכינון זכרון פרטי ומשותף, להבנת העבר, ולתעוד ההווה כדי להוביל פעילות בעתיד;
במגוון של החומר הארכיוני המתעד את כל תחומי הפעילות האנושית;
בריבוי התצורות בהן נוצר החומר הארכיוני כולל נייר, מדיה אלקטרונית, מדיה אור-קולית וסוגים אחרים;
בתפקידם של הארכיונאים כאנשי מקצוע מוסמכים, שקיבלו הכשרה יסודית ומתמשכת, לשרת את החברה הן בהדרכה ובתמיכה ביצירת החומר הארכיוני, והן בהערכתו, בהחזקתו ובהעמדתו לשימוש;
באחריות הקולקטיבית של כולם – האזרחים, עובדי הציבור ומקבלי ההחלטות, של הבעלים ומחזיקי החומר הארכיוני הציבורי והפרטי, ושל הארכיונאים ומומחי המידע האחרים – לניהול החומר הארכיוני והארכיונים.
לפיכך אנחנו מתחייבים לפעול יחדיו למען:
אימוצם ואכיפתם של מדיניות לאומית וחוקים ארכיוניים נאותים;
ניהולם ההולם והמוערך של ארכיונים שלו יהיו שותפים כל הגופים הציבוריים או הפרטיים היוצרים ומשתמשים בו במהלך פעילותם;
הקצעת משאבים הולמים לתמיכה בניהול התקין של הארכיונים, כולל העסקת ארכיונאים מקצועיים
ניהולו ושמירתו של החומר הארכיוני באופן שיבטיח את מהימנותו, אמינותו, יושרתו ואפשרויות השימוש בו גם לדורות הבאים;
הבטחת הנגישות לכלל הציבור לחומר הארכיוני, תוך כדי כיבוד החוקים הקשורים אליו והבטחת זכויות הפרט, היוצרים, הבעלים והמשתמשים;
שימוש בחומר הארכיוני לטיפוחה ולקידומה של אזרחות אחראית.